Publication Laka-library:
Convenant Kerncentrale Borssele

AuthorEPZ, Min. VROM, Delta, Essent
1-01-8-20-44.pdf
DateJune 2006
Classification 1.01.8.20/44 (BORSSELE I - GENERAL)
Remarks For an English translation, see 1.01.8.20/45

Het ontwerp-convenant van 9 januari 2006 staat hier en juridisch advies door De Brauw Blackstone Westbroek over het ontwerp-convenant.

Front

From the publication:

Borssele Convenant

Convenant Kerncentrale Borssele
Extra impulsen voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding in 
samenhang met het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele 

Partijen:
1. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
de heer P.L.B.A. van Geel, en de Minister van Economische Zaken, de heer L.J. 
Brinkhorst, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer H.A.L. van Hoof, handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan en in
 hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna 
 tezamen te noemen: ‘de Rijksoverheid’;

en

2. N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, statutair 
gevestigd te Borssele, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar d
irecteur de heer J.W.M. Bongers, hierna te noemen ‘EPZ’;
3. Essent Energie B.V., statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directrice Essent Nederland B.V., 
welke vennootschap te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de 
voorzitter van de raad van bestuur de heer M.A.M. Boersma, hierna te 
noemen ‘Essent’; 
4. Delta Energy B.V., statutair gevestigd te Middelburg, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur Delta N.V., welke 
vennootschap te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de 
voorzitter van de raad van bestuur de heer P.G. Boerma, hierna te 
noemen ‘Delta’;