Publication Laka-library:
Advies inzake verdeling van verplichtingen van de elektriciteitsproductiesector

AuthorC.A.J.Herkströter, H.J.M.N.Honée, A.P.Timmermans
1-01-7-10-46.pdf
DateNovember 1999
Classification 1.01.7.10/46 (ELECTRICITY - PRICE / CAPACITY / CONSUMPTION)
Front

From the publication:

Advies inzake verdeling van
verplichtingen van de
elektriciteitsproductiesector

Prof. drs. C.A.J. Herkströter RA
Prof. mr. H.J.M.N. Honee
Mr. A.P. Timmermans

Samenvatting
De Minister van Economische Zaken heeft verzocht advies uit te brengen over 
de onderlinge verdeling tussen de elektriciteitsproductiebedrijven EPON, EPZ, 
EZH en UNA van de lasten die zijn verbonden aan verplichtingen die vóór het 
tijdstip van intrekking van de Elektriciteitswet 1989 door Sep of door 
genoemde bedrijven zijn aangegaan in het kader van hun Overeenkomst van 
Samenwerking. De verdeling is noodzakelijk nu de samenwerking tussen de 
productiebedrijven wordt beëindigd als gevolg van de liberalisering van 
de elektriciteitsmarkt. 
De productiebedrijven en Sep hebben aan de commissie vertrouwelijk gegevens 
verstrekt. De commissie heeft de bedrijven gevraagd of verstrekte 
kwantitatieve gegevens bij het voorliggende advies kunnen worden gevoegd. 
Niet alle productiebedrijven hebben hiermee kunnen instemmen. 
De commissie heeft daarvoor begrip, maar is daardoor beperkt in de 
mogelijkheid haar advies nader te adstrueren. Overigens is de commissie 
krachtens haar taakopdracht gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke
gegevens.

Verdelingsmaatstaf
Uit de Overeenkomst van Samenwerking blijkt dat de productiebedrijven via 
Sep hebben gefunctioneerd op basis van het gezamenlijk dragen van kosten 
van opwekking, transport en import van gas en elektriciteit. Voor de 
afwikkeling van de bestaande verplichtingen is door de commissie dan 
ook aansluiting gezocht bij de verdeling die door de partijen zelf 
daadwerkelijk is gehanteerd binnen de Overeenkomst van Samenwerking. 
Daarvan uitgaande, luidt de verdeelsleutel:
EPON: 29,5%
EPZ: 28,5%
EZH: 19,5%
UNA: 22,5%
Deze verdeling dient te word en toegepast op alle verplichtingen die door de 
productiebedrijven of door Sep zijn aangegaan in het kader van de 
Overeenkomst van Samenwerking, met uitzondering van de lasten die zijn 
verbonden aan de stadsverwarmingcontracten en van de kapitaallasten 
van de productiebedrijven.