Publication Laka-library:
Evaluatie Radioactief afval - Een evaluatie van de Nota Radioactief afval en het Nationaal Programma Radioactief afval

AuthorBerenschot, Oostdijk, van Polen, Thijssen
1-01-4-15-19.pdf
DateFebruary 2022
Classification 1.01.4.15/19 (WASTE - DIRECTIVE 2011/70/EURATOM)
Front

From the publication:

  1.1  Aanleiding                          Radioactief afval kan bij uiteenlopende activiteiten ontstaan,
                                    waaronder de productie van kernenergie, nucleair onderzoek
  De centrale doelstelling van het beleid nucleaire veiligheid    en medische toepassingen. Ook kan het soms vrijkomen bij de
  en stralingsbescherming is de bescherming van mensen,        bewerking van natuurlijke materialen, zoals sommige ertsen,
  dieren, planten en goederen tegen de nadelige effecten van     in de industrie. Radioactief afval varieert sterk in de mate en
  straling. Het beleid op radioactief afval is hier onderdeel van   duur van radioactiviteit. Soms vervalt het binnen enkele uren
  en vindt haar oorsprong in de Nota Radioactief afval uit 1984    maar het kan ook honderden tot soms vele duizenden jaren
  (hierna: ‘de Nota’) (Ministerie van VROM, 1984). In 2016      radioactief blijven.
  is het Nationaal Programma voor het beheer van radioactief
  afval en verbruikte splijtstoffen (hierna: het Nationaal      Het beleidskader radioactief afval heeft hernieuwde
  Programma) vastgesteld (Ministerie van IenM, 2016). Het       aandacht gekregen met de invulling van het coalitieakkoord
  Nationaal Programma bouwt voort op de Nota en heeft de       door Rutte IV. Om de CO2-uitstoot van de Nederlandse
  beleidsuitgangspunten herbevestigd en geconcretiseerd. Sinds    energiehuishouding te reduceren kijkt het kabinet naar de
  de vaststelling van de Nota is het radioactief afvalbeleid     mogelijkheden om kernenergie in te passen in de energiemix
  niet onderworpen aan een externe evaluatie, terwijl de       tot 2050. In het coalitieakkoord wordt, naast het langer
  context sindsdien sterk is veranderd. Afvalproducenten als de    openhouden van de kerncentrale in Borssele, aangegeven dat de
  industrie en de medische sector hebben grote ontwikkelingen     benodigde stappen worden gezet voor de bouw van twee nieuwe
  doorgemaakt, grenswaarden voor radioactief afval zijn        kerncentrales. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie
  aangescherpt en er zijn er ontwikkelingen te voorzien in het    van IenW gevraagd aan Berenschot om zowel de Nota als het
  gebruik van aardwarmte, wat eveneens leidt tot de productie     Nationaal Programma te evalueren. Het doel van deze evaluatie
  van radioactief afval.                       is om inzichtelijk te maken in hoeverre het beleidskader
                                    aansluit op de huidige en de voorzienbare toekomstige context.
  Radioactieve stoffen zijn stoffen met uitzondering van       De evaluatie dient ter voorbereiding van het nieuw vorm te
  splijtstoffen en ertsen, die in zodanige mate radionucliden     geven Nationaal Programma Radioactief afvalbeheer in uiterlijk
  bevatten dat zij, voor zover het de bescherming tegen        2025.
  ioniserende straling betreft, niet mogen worden verwaarloosd
  (Rijksoverheid, 2021; artikel 1 kernenergiewet). Radioactief
  afval wordt gedefinieerd als radioactief materiaal in gasvormige,
  vloeibare of vaste staat die krachtens artikel 10.7 in het     1.2 Vraagstelling
  besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) als
  radioactieve afvalstof wordt aangemerkt (Rijksoverheid, 2018).   De centrale vraag van de evaluatie luidt als volgt:
  Een afvalstof wordt hierbij aangemerkt als radioactief als de
  activiteitsconcentratie boven de vastgestelde vrijstellingsgrens  In hoeverre worden met het huidige beleid en de uitwerking van het
  ligt. In verband met de gezondheidsrisico’s van blootstelling    beleid de beoogde doelstellingen bereikt en welke veranderingen zijn
  aan ioniserende straling zijn handelingen met radioactieve     noodzakelijk voor betere aansluiting bij de huidige en toekomstige
  stoffen en ook radioactieve afvalstoffen onderworpen aan een    context?
  uitgebreid stelsel van regels en voorschriften.
                                    Daarnaast wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van
                                    het beleid geanalyseerd. Hierbij staan de uitvoerbaarheid,
                                    handhaafbaarheid en de neveneffecten van het beleid centraal.