Publication Laka-library:
Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Toetsingsadvies over het ontwerpprogramma

AuthorCommissie MER
1-01-4-15-08.pdf
DateNovember 2015
Classification 1.01.4.15/08 (WASTE - DIRECTIVE 2011/70/EURATOM)
Front

From the publication:

Nationaal uitvoeringsprogramma voor
het langetermijnbeheer van radioactief
afval en verbruikte splijtstoffen
Toetsingsadvies over het ontwerpprogramma
26 november 2015 / projectnummer 2842

1. Afbakening en kernboodschap
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een ontwerpprogramma opgesteld 
waarin het beleid voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof 
van ontstaan tot berging is beschreven. Het programma is opgesteld omdat 
Richtlijn 2011/70/Euratom de lidstaten van de Europese Unie verplicht tot het 
ontwikkelen en in stand houden van een wettelijk, re-gelgevend en organisatorisch 
kader voor het beheer van dit radioactieve afval. Het programma dient aan 
de EU te worden aangeboden, waarna driejaarlijks verslag moet worden 
uitgebracht over de voortgang ervan. In voorbereiding op en ter onderbouwing van 
het programma is een aantal verkennende studies uitgevoerd.

Afbakening van het advies
Eerder is aan de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om 
aanbevelingen te formuleren voor het proces dat moet leiden tot een onderbouwd 
nationaal programma. Ge-geven haar (wettelijke) taak, heeft de Commissie zich 
daarbij gericht op de plaats van de (mi-lieu-) informatie in het proces (wat, 
wanneer, hoe), zodat gedurende de uitvoering de juiste informatie op het juiste 
moment en met het juiste detailniveau beschikbaar is. Verder heeft ze zich 
geconcentreerd op de invulling van de eerste versie van het programma en van 
de rapportageperiode 2016-2018, waarin oplossingen voor die tekorten worden 
verkend of waarin tekorten in het programma zullen worden ingevuld.
In het voorliggende toetsingsadvies beoordeelt de Commissie vooral of in het 
ontwerpprogramma de aanbevelingen uit haar eerdere advies zijn opgevolgd en 
concreet en met voldoende diepgang zijn uitgewerkt.

Kernboodschap
Het ontwerpprogramma behandelt gestructureerd en op hoofdlijnen het reguliere 
beheer van het radioactieve afval en formuleert een aantal acties om lacunes 
in dat beheer in te vullen. Deze acties kunnen naar het oordeel van de 
Commissie concreter worden omschreven. In dit advies formuleert zij 
hiervoor aanbevelingen.