Publication Laka-library:
Nationaal uitvoeringsprogramma voor langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte brandstoffen. Advies over reikwijdte en detailniveau

AuthorCommissie MER
1-01-4-15-05.pdf
DateApril 2014
Classification 1.01.4.15/05 (WASTE - DIRECTIVE 2011/70/EURATOM)
Front

From the publication:

Nationaal uitvoeringsprogramma voor
het langetermijnbeheer van radioactief
afval en verbruikte splijtstoffen
Advies over reikwijdte en detailniveau

10 april 2014 / rapportnummer 2842–58
  1.   Hoofdpunten voor het nationale programma
      Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) stelt een nationaal uitvoeringsprogramma op voor
      het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof (hierna: het nationale programma).
      Met het oog daarop wordt onder andere een verkenning uitgevoerd naar de opties voor het
      langetermijnbeheer van dat afval en naar de gevolgen voor mens en milieu die aan die ver-
      schillende opties zijn verbonden. De verkenning moet de voor- en nadelen van deze opties
      inzichtelijk maken.1 Aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commis-
      sie’)2 is aanvankelijk gevraagd om te adviseren over de inhoud van deze verkenning. Na het
      bestuderen van de context van de adviesaanvraag en overleg met het Ministerie van EZ hier-
      over, heeft de Commissie besloten zich niet te beperken tot het formuleren van inhoudseisen
      voor de verkenning, maar de reikwijdte van haar advies ruim in te vullen. De Commissie richt
      zich nu op het beantwoorden van de volgende vragen:
      ·  Welke stappen moeten worden doorlopen bij het opstellen of actualiseren van een natio-
        naal programma, en in welke volgorde?
      ·  Welke informatie is nodig voor het kunnen meewegen van het milieubelang in de verdere
        besluitvorming over een nationaal programma?
      ·  Wanneer in het proces zou die informatie aan de orde moeten komen?


      Naar het oordeel van de Commissie vereist de ontwikkeling van een, vanuit milieuoogpunt,
      gedragen nationaal programma in de eerste plaats een beschrijving van het plan van aanpak
      dat moet leiden tot de rapportages aan de Europese Commissie (EC) in 2015 en 2018 o