Publication Laka-library:
Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020

AuthorANVS
1-01-0-03-41.pdf
DateJune 2021
Classification 1.01.0.03/41 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ANVS
juni 2021

Samenvatting
Deze rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen 
die in 2020 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties1. Net 
als in ieder bedrijf, kunnen ook in de nucleaire installaties ongewone 
gebeurtenissen plaatsvinden. Iets dat afwijkt van de normale processen, zoals het 
afschakelen van een installatie vanwege een stroomonderbreking. Voor iedere 
nucleaire installatie zijn meldcriteria opgesteld die bepalen welke ongewone 
gebeurtenissen zij binnen welke termijn moeten melden aan de ANVS. De verplichting 
om deze rapportage op te stellen is vastgelegd in de Kernenergiewet. De ANVS is in 
Nederland de onafhankelijke autoriteit op het gebied van nucleaire veiligheid en 
stralingsbescherming die vergunningen verleent, toeziet op de  naleving daarvan en 
waar nodig handhavend kan optreden.
De ANVS voert ook inspecties uit op het overzicht van de door de vergunninghouders 
geregistreerde gebeurtenissen. 
Het doel van deze inspecties is te controleren of de afhandeling van deze 
geregistreerde gebeurtenissen correct verloopt, de vergunninghouder er voldoende van 
leert en zeker te stellen dat meldplichtige gebeurtenissen daadwerkelijk aan de ANVS 
gemeld zijn.
De ANVS publiceert de gemelde ongewone gebeurtenissen op haar website2. Als de ANVS 
onderzoek doet naar aanleiding van een melding, worden de uitkomsten van het 
onderzoek ook via de website gepubliceerd. De ANVS houdt zo een overzicht van alle 
meldplichtige ongewone gebeurtenissen bij; hiernaar wordt in deze rapportage verwezen.
De nucleaire installaties hebben in 2020 in totaal 13 meldplichtige gebeurtenissen aan 
de ANVS gemeld. De gebeurtenissen worden door de ANVS ingeschaald volgens de 
International Nuclear and Radiological Event Scale (INES). Deze schaal wordt 
internationaal gebruikt en geeft de ernst van een ongeval of incident met straling weer 
op een schaal van 1 tot 7. Ongewone gebeurtenissen die wel relevant zijn voor de 
nucleaire en/of stralingsveiligheid, maar beneden de ondergrens van Niveau 1 vallen, 
worden aangeduid als ‘below scale’ of Niveau 0, een ‘kleine afwijking zonder 
veiligheidsconsequenties’. In 2020 is één gebeurtenis door de ANVS ingeschaald als 
INES-1: dat wil zeggen een kleine afwijking. Op één gebeurtenis was de INESinschaling 
niet van toepassing. De overige gemelde gebeurtenissen zijn door de ANVS geclassificeerd 
als kleine afwijkingen zonder veiligheidsconsequenties: INES-niveau 0. Zie bijlage A 
voor meer informatie over de INES-inschaling.
De ANVS heeft in 2020 en in het begin van 2021 inspecties uitgevoerd op de overzichten 
van de bij de installaties geregistreerde gebeurtenissen uit 2019. Daaruit bleek dat er 
in 2019 geen meldplichtige gebeurtenissen zijn geweest die niet aan de ANVS zijn gemeld.