Publication Laka-library:
Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019

AuthorANVS
1-01-0-03-40.pdf
DateMay 2020
Classification 1.01.0.03/40 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019

Colofon
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ANVS
Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Postbus 16001
2500 AB Den Haag
www.anvs.nl 
mei 2020

Samenvatting
Deze rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen 
die in 2019 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties met een 
Kernenergiewetvergunning (Kew-vergunning) volgens artikel 15 onder b, conform wat 
bij de instelling van de ANVS op 1 augustus 2017, hierover in de kernenergiewet is 
vastgelegd. Voor iedere nucleaire installatie zijn meldcriteria vastgelegd, die 
bepalen welke ongewone gebeurtenissen zij binnen welke termijn moeten melden aan 
de ANVS. De ANVS voert inspecties uit op het overzicht van de intern geregistreerde 
gebeurtenissen bij de vergunninghouders. Het doel van deze inspecties is te 
controleren of de afhandeling van deze geregistreerde gebeurtenissen correct 
verloopt, de vergunninghouder er voldoende van leert en zeker te stellen dat
 meldplichtige gebeurtenissen daadwerkelijk aan de ANVS gemeld zijn.
De ANVS publiceert de gemelde ongewone gebeurtenissen op haar website op het 
moment dat er voldoende informatie over de gebeurtenis beschikbaar is om op basis 
daarvan een gedegen beschrijving te maken. De ANVS streeft ernaar een duidelijk 
en actueel overzicht van alle meldplichtige ongewone gebeurtenissen bij te houden 
op haar website; hiernaar wordt in deze rapportage verwezen. 
De nucleaire installaties hebben in 2019 totaal 11 meldplichtige gebeurtenissen aan 
de ANVS gemeld. Alle gemelde gebeurtenissen zijn geclassificeerd als kleine afwijkingen 
zonder veiligheidsconsequenties, INES-niveau 0. Tijdens in 2019 uitgevoerde inspecties 
op de overzichten van intern in de installaties gemelde voorvallen in 2018 zijn geen 
gebeurtenissen naar voren gekomen die achteraf meldplichtig bleken te zijn. Op basis 
van de uit de meldingen, rapportages en inspecties verkregen informatie concludeert de 
ANVS dat de vergunninghouders de afhandeling van de in 2019 opgetreden ongewone 
gebeurtenissen over het algemeen adequaat hebben aangepakt. Voor de ANVS blijft de 
tijdige en zorgvuldige afhandeling van het onderzoek naar deze gebeurtenissen wel een 
punt van aandacht. De meldingen van ongewone gebeurtenissen in 2019 bevestigen voor de 
ANVS het belang om in het toezicht aandacht te blijven houden voor de volgende zaken: 
verouderingsbeheer, kennis van de installaties, beheersing van onderhoudswerkzaamheden 
en beheersing van wijzigingsprocessen.