Publication Laka-library:
Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2018

AuthorANVS
1-01-0-03-39.pdf
DateMay 2019
Classification 1.01.0.03/39 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2018
Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming
www.anvs.nl
10 mei 2019 | 121287

Samenvatting
Deze rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen 
die in 2018 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties (met 
een Kernenergiewetvergunning (Kew-vergunning) volgens artikel 15 onder b), 
conform wat bij de instelling van de ANVS op 1 augustus 2017 hierover is vastgelegd. 
Voor iedere nucleaire inrichting zijn meldcriteria vastgelegd, die bepalen welke 
ongewone gebeurtenissen, en binnen welke termijn, zij moeten melden aan de ANVS. 

De ANVS voert periodiek inspecties uit op het overzicht van de intern geregistreerde 
gebeurtenissen bij de vergunninghouders. Het doel van deze inspecties is te controleren 
of de afhandeling van deze gebeurtenissen correct verloopt, de vergunninghouder er 
voldoende van leert en zeker te stellen dat alle meldplichtige gebeurtenissen 
daadwerkelijk aan de ANVS gemeld zijn. De ANVS publiceert de gemelde ongewone 
gebeurtenissen op haar website1 op het moment dat er voldoende informatie over de 
gebeurtenis beschikbaar is om een gedegen beschrijving te maken. De ANVS streeft ernaar 
een duidelijk en actueel overzicht van alle gemelde ongewone gebeurtenissen bij te houden 
op haar website. Daarom is ervoor gekozen vanaf dit jaar in deze jaarlijkse rapportage 
niet meer de volledige beschrijving van de gebeurtenis en afhandeling over te nemen, maar 
daarvoor te verwijzen naar de website. 

De nucleaire installaties hebben in 2018 totaal 14 meldplichtige gebeurtenissen aan de ANVS 
gemeld. Alle gemelde gebeurtenissen zijn vooralsnog geklasseerd als kleine afwijkingen zonder 
veiligheidsconsequenties, INES-niveau 0. Desondanks is de ANVS bij twee gebeurtenissen een 
aanvullend onderzoek gestart omdat deze gebeurtenissen een impact hebben gehad op de 
installatie. De ANVS wil met deze onderzoeken inzicht verkrijgen welke veiligheidsrelevante 
lessen er uit de gebeurtenissen getrokken kunnen worden. Deze gebeurtenissen betreffen de 
automatische afschakeling van de kerncentrale Borssele door een storing in het 
reactorbeveiligingssysteem op 4 augustus en de bodemverontreiniging door lekkage van een leiding 
in het primair pompgebouw van de Hoge Flux Reactor op 25 oktober.

Tijdens in 2018 uitgevoerde inspecties op de overzichten van intern in de installaties gemelde 
voorvallen in 2017 bleek één niet aan de ANVS gemelde gebeurtenis bij nadere beschouwing toch 
meldplichtig te zijn. Drie in 2017 gemelde gebeurtenissen bleken bij nadere analyse achteraf 
gezien niet onder de meldplicht te vallen. Deze constateringen, alsmede de correctie op het vorig 
jaar gerapporteerde overzicht, zijn in deze rapportage als actualisaties op de rapportage over 
2017 opgenomen.

De ANVS concludeert op basis van de uit de rapportages en inspecties verkregen informatie dat de 
vergunninghouders van de nucleaire installaties de afhandeling van de in 2018 opgetreden ongewone 
gebeurtenissen over het algemeen adequaat hebben aangepakt. Wel blijft voor de ANVS de tijdige en 
zorgvuldige afhandeling van het onderzoek naar deze gebeurtenissen een punt van aandacht. De ANVS 
is van oordeel dat de vergunninghouders de opgetreden gebeurtenissen actief hebben geanalyseerd en 
voldoende gebruik hebben gemaakt van de opgedane kennis en inzichten om verbeteringen te realiseren. 
De meldingen van ongewone gebeurtenissen in 2018 bevestigen voor de ANVS het belang om in het 
toezicht aandacht te blijven houden voor de volgende zaken: verouderingsbeheer, kennis van de 
installaties, beheersing van onderhoudswerkzaamheden en beheersing van wijzigingsprocessen.