Publication Laka-library:
Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015

AuthorANVS
1-01-0-03-36.pdf
DateJune 2016
Classification 1.01.0.03/36 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Rapportage ongewone gebeurtenissen in
Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015
ANVS
29-06-2016

Samenvatting
Aantal ongewone gebeurtenissen
In 2015 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties
negentien meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen1
voorgedaan. Het aantal ongewone gebeurtenissen in 2015
wijkt niet af van het jaargemiddelde van de afgelopen vijf
jaar, namelijk twintig.
Drie gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale
Borssele en zestien gebeurtenissen bij de overige
Nederlandse nucleaire installaties. Daarvan vonden er
zeven plaats bij de HFR van NRG, zeven bij de overige
installaties van NRG en twee bij URENCO.
Daarnaast hebben twee ongewone gebeurtenissen
plaatsgevonden bij het transport van radioactieve stoffen
op het terrein van de nucleaire installaties van NRG. Tevens
heeft zich in de kerncentrale Borssele een voorval voorgedaan
waarbij een externe medewerker van een onderzoeksbedrijf
een ongeplande stralingsdosis heeft opgelopen.
Vanwege het feit dat deze drie gebeurtenissen plaatsvonden
op het terrein van een Nederlandse nucleaire installatie, zijn
deze gebeurtenissen in deze rapportage opgenomen ook al
was de vergunninghouder van de nucleaire installatie niet
verantwoordelijk voor het voorval.
INES-inschaling en ernst
De nucleaire veiligheid is bij geen van de gebeurtenissen in
2015 in het geding geweest. De gemelde ongewone
gebeurtenissen in 2015 waren bovendien minder ernstig 2 3
dan het jaargemiddelde van de afgelopen vijf jaar.
Twee gebeurtenissen zijn door de Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en Stralings-bescherming (ANVS) ingeschaald
op niveau 1 van de internationaal erkende INES-schaal: een
afwijking, niet veiligheidsrelevant 4. De overige zeventien
ongewone gebeurtenissen zijn ingeschaald op INES-niveau 0:
een kleine afwijking, niet veiligheidsrelevant.

Kerncentrale Borssele
Bij de kerncentrale Borssele zijn in 2015, net als in voorgaande
jaren, weinig ongewone gebeurtenissen opgetreden.
Eén gebeurtenis is ingeschaald op INES-niveau 1.
De ANVS stelt vast dat de vergunninghouder van de
kerncentrale (EPZ) structureel aandacht besteedt aan het
terugdringen van het aantal storingen. EPZ heeft investeringen
gedaan die bedoeld zijn om het functioneren van de
installatie te verbeteren en ze heeft de interne informatie
en haar werkprocessen verbeterd.
Het aantal gemelde ongewone gebeurtenissen en de ernst
van die gebeurtenissen in de afgelopen jaren ligt in lijn met
deze verbeteracties.

NRG
Het aantal gemelde ongewone gebeurtenissen in de door
NRG in Petten beheerde installaties (totaal veertien) is gelijk
aan het aantal van het jaar ervoor.
De gemelde ongewone gebeurtenissen van NRG zijn ook
qua ernst vergelijkbaar met de gebeurtenissen in 2014.
De afname van de ernst van de gemelde ongewone
gebeurtenissen sinds 2014 is in lijn met het verbeterprogramma
dat NRG sinds 2013 uitvoert.

URENCO
Bij URENCO hebben zich in 2015 twee ongewone gebeurtenissen
voorgedaan waarvan één waarbij een beperkte
hoeveelheid uranium op het dak van een van de bedrijfshallen
is terechtgekomen. Over deze gebeurtenis is publiciteit
ontstaan en zijn Kamervragen gesteld. Over de omvang en
eventuele gezondheidsaspecten van de emissie is een
onderzoek door het RIVM uitgevoerd. Het RIVM concludeert
dat bij de gebeurtenis geen radioactiviteit buiten de
terreingrens terecht is gekomen en dat de gebeurtenis geen
gezondheidsschade voor werknemers of omwonenden
heeft opgeleverd.
De gebeurtenis waarbij uranium op het dak is terechtgekomen
is ingeschaald op INES-niveau 1. De andere gebeurtenis is
ingeschaald op INES-niveau 0.