Publication Laka-library:
ANVS reactie op wettelijke ZBO evaluatie

AuthorANVS
1-01-0-01-4.pdf
DateSeptember 2019
Classification 1.01.0.01/4 (GENERAL - ANVS / KFD (DUTCH REGULATORY AUTHORITY))
Front

From the publication:

ANVS-reactie en voornemen tot opvolging van de aanbevelingen             Autoriteit Nucleaire
                                           Veiligheid en
                                           Stralingsbescherming
  1. Ontwikkel een doelmatigheidskader, met daarin een set van afspraken       ANVS
   tussen ANVS en IenW om de doelmatigheid van de ingezette middelen en      Sturing en Communicatie
   de gewenste omvang van de ANVS te kunnen monitoren en toetsen.
                                           Datum
                                           26 september 2019
Het werkveld van de ANVS vereist een hoge mate van deskundigheid en is sterk
internationaal ingebed. Dit betekent dat internationale missies op de terreinen    Ons kenmerk
                                           ANVS-2019/15126
waarop de ANVS haar regulerende taken uitvoert het beste inzicht geven in de
effectiviteit van de ANVS. Door transparant te zijn over de aanbevelingen en
verbeterplannen resulterend uit deze internationale audits en reviews kan de
ANVS op haar functioneren en effectiviteit worden beoordeeld. Daarnaast zijn
‘Cultuur voor veiligheid’ alsmede ‘Deskundigheid’ de belangrijkste indicatoren voor
de kwaliteit van de taakuitvoering. Op deze thema’s hebben wij in samenspraak
met de Directeur-Generaal Milieu en Internationaal (dgMI) een set van indicatoren
ontwikkeld die laten zien hoe wij presteren. Deze doen recht aan de integrale
verantwoordelijkheid voor de gehele beleidscyclus op het terrein van nucleaire
veiligheid, beveiliging en stralingsbescherming die de ANVS bij wet toebedeeld
heeft gekregen.

Over deze prestatie-indicatoren verantwoorden wij ons in ons jaarverslag, waarbij
we ook rapporteren over een groot aantal kentallen. Met de dgMI is
overeengekomen dat in 2020 de set van indicatoren en kengetallen geëvalueerd
zal worden. Wij stellen voor om deze aanbeveling bij die evaluatie te betrekken.
Daarbij zal ook bekeken worden in hoeverre een doelmatigheidskader kan worden
ontwikkeld voor het geheel aan wettelijke taken van de ANVS die tot doel heeft
het bewaken en bevorderen van de nucleaire veiligheid,
stralingsbescherming, bijbehorende crisisvoorbereiding, beveiliging en
waarborgen.